Fagus grupa

 
 
 
Istorija

Pilana u Maslovarama, koja je počela sa radom tokom 1991.god., označila je početak rada i postojanja Fagus-a. Prva i osnovna delatnost Fagus d.o.o. se ogledala u eksploataciji i preradi jelove i smrčine oblovine te plasman rezane građe na domaće i zapadnoevropsko trziste.

Odatle je krenuo razvojni pravac grupe  Fagus, koja danas broji 7 samostalnih firmi članica i zauzima bitno mjesto u oblasti privrede Republike Srpske. Pilana u Maslovarama svoje poslovanje i rad nakon diferenciranja i osamostaljivanja poslovnih jedinica Fagusa krajem 2007.godine nastavila je kao društvo sa ograničenom djelatnošću. Time je nastao ABIS članica grupe FAGUS.

Rast i razvoj Fagus-a ogledao se u permanentnom razvoju ljudskih potencijala, tehnološke opremljenosti, proizvodnih kapaciteta i povecanju društvene odgovornosti.

Od samo nekoliko radnika i  skromnom tehnologijom sa kojima je pilana krenula u rad, danas se ABIS ponosi sa oko 30 zaposlenih , savremenom  tehnološkom opremljenošću i velikim kapacitetom proreza drveta.